Mindletic website logo

Taisyklės ir sąlygos

Paskutinis atnaujinimas: Rugsėjo 18, 2023

Bendrosios nuostatos

Šios Mindletic taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) yra Mindletic programėlės (toliau - Programėlė) Klientui (toliau – Klientas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, susijusios su Programėlės naudojimu. Pradėdamas naudotis šia Programėle, jūs sutinkate su šiomis Taisyklėmis. Jei su šiomis Taisyklėmis nesutinkate, turite nustoti naudotis Programėle. Jūsų sutikimas su šiomis Taisyklėmis reiškia, kad jūs sudarėte sutartį su mūsų Bendrove. Visi papildomi reikalavimai, pateikti Programėlėje, yra automatiškai įtraukti į šias Taisykles ir yra taikomi naudojant Programėlę. Šie papildomi reikalavimai gali būti, bet nebūtinai tik tokie yra, Programėlės bendruomenės kambarių naudojimosi taisyklės, ar taisyklės, skirtos suplanuotoms konsultacijoms su profesionaliais konsultantais. Pažeidus bet kokius papildomus reikalavimus bus laikoma, kad yra pažeistos šios Taisyklės. 

1. Sąvokos ir apibrėžimai

1.1. Sąvokos ir apibrėžimai, naudojami šiose Taisyklėse: 

1.1.1. “Klientas”, “Tu” ir “Tavo” reiškia Tu, kuris naudojiesi Programėle asmeninias tikslais (ne verslo tikslais) ir sutinki su Taisyklėmis. 

1.1.2. “Mindletic”, "Bendrovė”, “Mes”, “Mūsų” reiškia UAB Emocinis balansas (juridinio asmens kodas 305553328, adresas Vytenio 29-58, LT-03207, Vilnius, el. paštas: info@mindletic.com) info@mindletic.com

1.1.3. "Šalys”,“Šalis”,“Mes” reiškia Klientas ir Bendrovė kartu. 

1.1.4. “Programėlė” reiškia Mindletic mobilioji programėlė.

1.1.5. “Turinys” reiškia žinutės, nuotraukos, video, audio, tinklalapių adresai ar bet kokia kita informacija, pasidalinta ir paskelbta Programėlėje. 

1.1.6. “Profesionalus konsultantas” reiškia konsultantas, su kuriuo Klientas sutarė laiką konsultacijai per Programėlę ir kurie veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

1.1.7. "Programėlės teikėjas" - platinimo platforma (Apple App Store arba Google Play Store), iš kurios atsisiuntėte programėlę.

1.2. Bet koks šių sąvokų ir apibrėžimų naudojimas kitais žodžiais vienaskaita, daugiskaita ar didžiosiomis raidėmis, reiškia tas pačias sąvokas ir apibrėžimus.

2. Programėlės veikimas

2.1. Šia Programėle gali naudotis Klientai, turintys tinkamus mobiliojo įrenginio parametrus, Interneto prieigą ir galintys atsisiųsti Programėlę iš Google Play Store ir Apple App Store. Jūs esate atsakingas už tai, kad jūsų prietaisas būtų pritaikytas naudojimui ir turėtų interneto prieigą, reikalingą naudotis Programėle. Mindletic nebus atsakingi, jei prietaisas nebus tinkamas naudotis Programėle ar jei nepavyks prisijungti prie Programėlės. 

2.2. Užsakymas ir dalyvavimas asmeninėse profesionaliose konsultacijose (toliau vadinamomis “Profesionalios konsultacijos”) turi būti vykdomas naudojantis Programėle. Ši funkcija reikalauja turėti įrenginį, kuris palaiko video ir audio funkcijas, todėl Jūs turite užtikrinti, kad šios funkcijos būtų įdiegtos Jūsų įrenginyje.   

3. Turinys

3.1. Programėlėje Klientai gali rašyti žinutes ir išsakyti savo nuomonę. Mindletic nefiltruoja, neredaguoja, neperžiūrinėja tokio Turinio Programėlės bendruomenės kambariuose ir kitose vietose, kur toks Turinys skelbiamas.

3.2. Nepaisant aukščiau išdėstyto teiginio, Mindletic pasilieka teisę peržiūrėti Turinį kartas nuo karto ir pasilieka teisę ištrinti bet kokį Turinį, kuris prieštarauja Taisyklėms ar kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

3.3. Turinys, pateiktas anoniminių Klientų Programėlės bendruomenės kambariuose, neatsipindi Mindletic bei jų partnerių ir bendradarbių nuomonės ar požiūrio. Toks Turinys atspindi tik to Kliento, kuris pateikė komentarus, nuomonę ir požiūrį. 

3.4. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Mindletic nėra atsakinga už Turinį ar už bet kokius nuostolius ar išlaidas, kurios atsirado dėl to, kad Turinys buvo patalpintas ar/ir atsirado Programėlėje. 

3.5. Jūs, kaip Programėlės naudotojas, prisiimate visišką atsakomybę dėl viso Turinio, kurį Jūs talpinate. Jūs sutinkate kompensuoti Bendrovei nuostolius, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, užklausų ar atsakyti už bet kokias kitas neigiamas pasekmes, kurios atsirado dėl to, kad Jūs patalpinote Turinį naudodamiesi Programėle. 

3.6. Mindletic pasilieka teisę stebėti Turinį ir pašalinti bet kokį Turinį, kuris yra nederamas, įžeidžiantis, kenkėjiškas ar pažeidžia šias Taisykles.

3.7. Jūs garantuojate ir užtikrinate, kad:

3.7.1. Jūs galite skelbti Turinį Programėlėje ir turite visus tam reikiamus leidimus ir licencijas.

3.7.2. Turinys nepažeidžia trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, patentų ar prekių ženklų.

3.7.3. Turinyje nėra įžeidžiančios, šmeižiančios, neatitinkančios tikrovės, nepadorios ar bet kokios kitos neteisėtos medžiagos.

3.7.4. Turinys nebus naudojamas padėti ar reklamuoti verslo, įprastos praktikos, kitos komercinės ar neteisėtos veiklos.

3.7.5. Turinys turi būti pagarbus, ne menkinantis, ne kenkėjiškas ir turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

4. Licencija

4.1.Nebent numatyta kitaip, Mindletic ir/arba mūsų licencijų išdavėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės visai Programėlės medžiagai ir Turiniui. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Jūs galite prisijungti prie Programėlės išskirtinai tik jūsų asmeniniam naudojimui. 

4.2. Jums draudžiama:

4.2.1. Perspausdinti ar platinti medžiagą ar Turinį, esančius Programėlėje.

4.2.2. Parduoti, nuomoti Programėlės medžiagą ar Turinį ar suteikti sublicenciją.

4.2.3. Atgaminti, dubliuoti ar kopijuoti Programėlės medžiagą.

4.2.4. Bandyti ar padėti kitiems, leisti ar skatinti kitus apeiti, išjungti ar sugadinti bet kokias saugumo funkcijas ar komponentus, kurie saugo ir kitaip sumažina priėjimą prie bet kokio Programėlės Turinio. 

5. Mums suteikta Licencija

5.1. Skelbdami Turinį mūsų Programėlėje, Jūs suteikiate Mindletic neišimtinę, nemokamą, visame pasaulyje galiojančią, nuolatinę licenciją naudotis, atgaminti, redaguoti, leisti kitiems naudotis, atgaminti, redaguoti Jūsų Turinį bet kokiose formose, formatuose, laikmenose. 

6. Profesionalų konsultacijos

6.1. Tinkamumas

6.1.1. Programėlė leidžia Jums užsirezervuoti asmeninį susitikimą su Profesionaliais konsultantais. Šie susitikimai galimi, jeigu Jūs esate 18 metų ir vyresni. Šiomis konsultacijomis galite naudotis tik jei esate 18 metų ar vyresnis; 

6.1.2. Visos profesionalų teikiamos konsultacijos yra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų. Jūs negalite suplanuoti asmeninio susitikimo su profesionaliu konsultantu naudodamiesi Programėle, jei Jūs neatitinkate aukščiau išvardintų sąlygų. Registruodamiesi ir dalyvaudami konsultacijose su profesionaliais konsultantais, Jūs patvirtinate, kad atitinkate aukščiau išvardintas są.lygas ir aiškiai sutinkate, kad būtų taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. 

6.1.3. Profesionalūs konsultantai gali reikalauti Jūsų įrodyti atitikimą sąlygoms (pavyzdžiui, parodyti savo asmens dokumentą) ir pasilieka teisę atsisakyti suteikti Profesionalias konsultacijas, jei reikiamo įrodymo nepateikiate. Profesionalūs konsultantai, savo pačių nuožiūra, taip pat gali atsisakyti teikti suplanuotas konsultacijas ar bet kuriuo metu nutraukti teikiamą konsultaciją, jei Klientas yra šiurkštus, elgiasi nepagarbiai, įžeidžiamai arba jei Klientas kitaip pažeidžia mūsų Taisykles.

6.1.4. Jums griežtai draudžiama suplanuotą Profesionalią konsultaciją filmuoti ar daryti jos garso įrašus ir dalintis šiais įrašais su trečiaisiais asmenimis nepriklausomai, kokios būtų to priežastys. Profesionalūs konsultantai deda daug pastangų, kad apsaugotų Jūsų privatumą, todėl tikisi privatumo užtikrinimo ir iš Jūsų. 

6.1.5. Jei Jūs neatitinkate reikalavimų, bet vis tiek dalyvaujate suplanuotuose Profesionaliuose konsultacijose, Jūs aiškiai pripažįstate, kad netenkate teisių, suteiktų Jums bet kurios šalies, išskyrus Lietuvos Respublikos, įstatymais tiek, kiek toks teisės netekimas leidžiamas imperatyvių teisės normų. 

6.1.6. Jūs papildomai sutinkate atlyginti Mindletic ir Profesionaliems konsultantams bet kokias baudas, prašymus, negautą pelną ar bet kokią kitą žalą, kuri yra tiesioginis rezultatas ar pasekmė to, kad Jūs pažeidėte tinkamumo reikalavimus ar bet kokią kitą šių Taisyklių nuostatą. 

7. Mindletic kaip tarpininkas

7.1. Mes aiškiai informuojame, kad santykiai, susijęs su suplanuotomis Profesionaliomis konsultacijomis, yra tik tarp Jūsų ir Profesionalaus konsultanto, su kuriuo susitarėte dėl konsultacijos. Mindletic nėra šių teisinių santykių šalis ir negali būti laikoma tokia. 

7.2. Kad nekiltų abejonių, pabrėžiame, kad Mindletic yra tik tarpininkas suteikiantis tik susisiekimo ir konsultacijos rezervavimo su Profesionaliu konsultantu funkciją. Mindletic tiesiogiai neteikia Profesionalių konsultacijų ir neprisiima su jomis susijusių įsipareigojimų. Bet kokios teisės ar pareigos, kurios gali atsirasti dėl Profesionalių konsultacijų, yra tik Jūsų įsipareigojimai Profesionaliam konsultantui ir atvirkščiai. 

8. Atsakomybės apribojimas

8.1. Profesionalios konsultacijos nėra ir negali būti laikomos sveikatos priežiūros paslaugomis. Profesionalių konsultantų teikiamoms paslaugoms netaikoma jokia licencijavimo tvarka, joms nekeliami kokybės reikalavimai, išskyrus tuos kokybės įsipareigojimus, kurių Profesionalūs konsultantai savanoriškai laikosi pagal atitinkamus etikos kodeksus. 

8.2. Mindletic ir Profesionalūs konsultantai nesuteikia jokių garantijų dėl Profesionalių konsultacijų, įskaitant ir jokių garantijų dėl kokybės, prieinamumo, tikėtinų rezultatų ar kitko. 

8.3. Profesionalų konsultacijos yra emocinės paramos paslauga, kuri nebūtinai gali turėti teigiamą rezultatą žmogaus sveikatai, o tai priklauso nuo daugelio faktorių, kurių Profesionalūs konsultantai negali kontroliuoti. Jei jaučiate, kad Profesionali konsultacija Jums daro žalą ar kokiu kitu būdu neatitinka Jūsų lūkesčių, Jūs bet kuriuo metu galite palikti konsultacijų aplinką nepatirdami jokių neigiamų padarinių, išskyrus mokesčio už paslaugas praradimą, jei tai taikoma. 

8.4. Nei Profesionalūs konsultantai, nei Mindletic nebus atsakingi už žalą, susijusią su profesionaliomis konsultacijomis, įskaitant ir neturtinę žalą. 

9. Mokėjimo įsipareigojimai

9.1. Mokamos paslaugos

9.1.1. Jei norite rezervuoti Profesionalaus Konsultanto laiką, naudodamiesi Programėle turėsite pasirinkti Profesionalų konsultantą su kuriuo norėtumėte pasikonsultuoti, taip pat išsirinkti datą ir laiką iš tų, kurie yra pateikti. Atlikus šiuos žingsnius, Jūs būsite nukreipti sumokėti konsultacijos mokestį kuris bus nurodytas užsakymo patvirtinime 

9.1.2. Jūsų suplanuotas susitikimas bus patvirtintas tik Jums sėkmingai pabaigus apmokėjimą ir gavus iš mūsų elektroninį laišką, kuris patvirtina Jūsų užsakymą. Mūsų skaitmeninė paslaugas prasideda nuo tos akimirkos, kai Jūs gavote mūsų užsakymo patvirtinimo laišką. Jei Jums nepavyktų atlikti mokėjimo, Jūsų konsultacija būtų atšaukta. 

9.1.4. Visos kainos, nurodytos mūsų Programėlėje, įtraukia PVM ir yra galutinės. 

9.2. Mokėjimų apdorojimas

9.2.1. Jūsų programėlės prenumeratą visiškai apdoroja programėlės teikėjas (Apple App Store arba Google Play Store), iš kurio atsisiuntėte programėlę, todėl jai taikomos naudojamo programėlės teikėjo taisyklės ir sąlygos. Mokestis bus imamas pasibaigus nemokamam bandomajam laikotarpiui ir automatiškai atnaujinus prenumeratą laikotarpio pabaigoje, nebent automatinis atnaujinimas bus išjungtas likus bent 24 valandoms iki einamojo laikotarpio pabaigos. Automatinį pratęsimą bet kuriuo metu galite valdyti arba išjungti per savo Programėlių teikėją.

9.2.2. Jūsų mokėjimai bus apdoroti mokėjimų paslaugų teikėjo Stripe Payments Europe, Ltd.. 

10. Atšaukimai ir pinigų grąžinimas

10.1. Jūs turite, pagal šią Sutartį, teisę atšaukti susitikimą su Profesionaliu konsultantu, kurį suplanavote per Programėlę ir atgauti pinigus pagal šias sąlygas:

10.2. Jei Jūs persigalvojote dėl sutarto susitikimo su Profesionalu konsultantu, ir norėtumėte jį atšaukti iki susitikimo pradžios, taikomos šios sąlygos:

10.2.1. Jūs galite atšaukti susitikimą su Profesionaliu konsultantu likus daugiau nei 18 val. iki sutarto susitikimo. Tokiu atveju, galėsite pakeisti Profesionalų konsultantą, iš kurio norėtumėte gauti Paslaugas, arba susitikimo laiką arba Jums gali būti skirta grąžinamoji išmoka, prilygstanti visam Paslaugos mokesčiui, kurį Jūs sumokėjote.

10.2.2. Jeigu Jūs neatšaukiate susitikimo anksčiau nei likus 18 val. iki sutarto susitikimo laiko, Jums netaikoma grąžinamoji išmoka. Jūsų teisė į grąžinamą išmoką baigiasi likus 18 val. iki susitikimo pradžios. 

10.3. Atvejais, kais Jūs ar Profesionalus konsultantas neprisijungia susitikimui ir neatšaukia jo iki susitikimo pradžios, taikytinos toliau nurodytos sąlygos:

10.3.1. Jei Jūs neprisijungiate susitikimui per 10 min. nuo numatyto susitikim laiko pradžios, laikoma, kad konsultacija įvyko ir Jūs netenkate teisės į grąžinamą išmoką. 

10.3.2. Jei Jūsų sutartas susitikimas yra atšaukiamas Profesionalaus konsultanto bet kuriuo metu, arba jei susitikimą atšaukiame Mes, arba jei Programėlė nėra prieinama sutarto susitikimo metu, arba jei Profesionaliam konsultantui nepavyksta prisijungti susitikimui, Mes Jums pasiūlysime kitą laisvą laiką su tuo pačiu Profesionalu Konsultantu, nebent Jūs reikalautumėte kitokio sprendimo. Jei alternatyvus sprendimo Jūsų netenkina, Jums bus skirta grąžinamoji išmoka, prilygstanti visam Paslaugos mokesčiui, kurį Jūs sumokėjote.

10.4. Sutartos konsultacijos bet kuriuo metu gali būti nutrauktos Profesionalaus konsultanto, jei Jūs pažeidžiate šias Taisykles. Tokiu atveju Jūs netenkate teisės į grąžinamą išmoką.

10.5. Sutartų susitikimų atšaukimas turi būti atliktas parašant elektroninį laišką pavadinimu ATŠAUKIMAS, el. paštu info@mindletic.com. Norėdami užpildyti paslaugų nutraukimo formą, kreipkitės čia.

10.6. Jei Jūs atšaukiate suplanuotą susitikimą arba jei jis atšaukiamas Profesionalaus konsultanto arba jei susitikimas negali įvykti dėl priežasčių, susijusių su Mumis ar Profesionaliu konsultantu, ir Jūs turite teisę į gražinamąją išmoką, visi Jums priklausantys grąžinimai bus apdoroti kuo greičiai ir ne vėliau nei nei 14 d. po atšaukto susitikimo.

10.7. Pastovus suplanuotų susitikimų atšaukimas ar nesąžiningas suplanuotų susitikimų atšaukimas, ar kiti veiksmai, kurie siekia neproporcingai naudoti Mus ar Profesionalius konsultantus, bus laikomi šių Taisyklių pažeidimu ir gali reikšti šio kontrakto nutraukimą.

11. Ne medicininė paslauga

11.1. Nenaudokite šios paslaugos skubios medicininės pagalbos reikmėms. Jei Jums reikalinga skubi medicininė pagalba, nedelsdami kvieskite greitosios pagalbos tarnybas.

11.2. Jei galvojate apie savižudybę ar svarstote imtis veiksmų, kurie gali pakenkti Jums ar kitiems, arba manote, kad Jums ar kitam asmeniui gali kilti pavojus, arba jei yra reikalinga skubi medicininė pagalba, nedelsdami kvieskite greitosios pagalbos tarnybas ir informuoti atitinkamas institucijas. 

12. Jūsų privatumas

12.1. Mes raginame Jus nesidalinti bet kokia asmenine informacija Programėlės bendruomenės kambariuose. Jūs ir tik Jūs esate atsakingas už dalinimąsi bet kokia asmenine informacija ir dėl pasekmių, kurias tai gali sukelti. 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal mūsų Privatumo Politiką, su kuria privalote susipažinti.

13. Atsakomybė

13.1. Kiek tai leidžia taikoma teisė, mes nepriimame ir nenagrinėjame jokių pretenzijų, skundų, reikalavimų, kaltinimų, pastabų, susijusių su Programėle ir Programėlės naudojimu. 

13.2. Kol Programėlė ir visos Programėlės paslaugos yra teikiamos nemokamai, mes nebūsime atsakingi už bet kokią padarytą žalą.

13.3. Mokamų paslaugų atveju, kai Jūs patiriate žala dėl to, kad Mes pažeidėme šias Taisykles, Jūsų vienintelė kompensacijos priemonė yra grąžinamoji išmoka, prilygstanti visam Paslaugos mokesčiui, kurį Jūs sumokėjote. Mes nesame ir nebūsime atsakingi už jokią žalą, įskaitant netiesioginę ir iš to išplaukiančią žalą, kuri nėra tiesioginis šių Taisyklių pažeidimo rezultatas. 

13.4. Atsakomybės ribojimo negaliojimas:

13.4.1. Niekas neapriboja ir nepanaikina Jūsų ar mūsų atsakomybės dėl mirties ar kūno sužalojimo;

13.4.2. Niekas neapriboja ir nepanaikina Jūsų ar mūsų atsakomybės dėl sukčiavimo ar apgaulingo klaidinimo;

13.4.1. Niekas neapriboja ir nepanaikina Jūsų ar mūsų atsakomybės bet kokiu būdu, kuris neleistinas pagal galiojančius teisės aktus;

13.4.4. Niekas nepanaikina mūsų ar Jūsų atsakomybės, kuri negali būti panaikinta pagal galiojančius teisės aktus.

13.5. Atsakomybės draudimai ir apribojimai, nustatyti šiose Taisyklėse: (a) jiems taikomos ankstesnėje pastraipoje numatytos sąlygos; (b) yra taikomi bet kokiam dėl apribojimo atsirandančiam įsipareigojimui, įskaitant atsakomybę, kylančią iš sutarties, delikto ar teisės aktuose numatytų pareigų pažeidimo.

13.6.Jūs suprantate ir sutinkate, kad Programėlėje esančios paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ ir, nors mes dedame pastangas, kad Programėlė ir joje esančios funkcijos veiktų visuomet, mes neįsipareigojame užtikrinti, kad Jūs galėsite naudotis Programėle ar bet kuria iš jos funkcijų visą laiką. 

14. Nutraukimas

14.1. Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti šią sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Mindletic, nustodami naudotis Programėle ir ištrindami Programėlę iš Jūsų įrenginio. Jei Jūs taip padarysite, negalėsite naudotis Programėle. Jei norėsite ateityje ir vėl naudotis Programėle, turėsite iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis. 

14.2. Mindletic gali nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu, jei Jūs pažeisite bet kurį šių Taisyklių nuostatą. Mindletic bet kuriuo metu taip pat gali nutraukti Programėlės valdymą. Jūs negalėsite naudotis teisių gynimo priemonėmis, jei Mindletic nutrauks sutartį ar nustos valdyti Programėlę išskyrus teise į grąžinamąją išmoką prilygstančią atliktiems mokesčiams, kurie buvo atlikti prieš nutraukimą, jei paslaugos dar nebuvo suteiktos.

15. Pakeitimai Programėlėje

15.1. Mindletic periodiškai gali atnaujinti Programėlę dėl įvairių priežasčių, įskaitant ir netikslumų taisymą, funkcionalumo tobulinimą, saugumo atnaujinimus. Šie atnaujinimai gali būti būtini Jums, kad galėtumėte naudotis Programėle. Jūs sutinkate šiuos atnaujinimus gauti automatiškai. 

15.2. Mindletic pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Programėlės funkcijas ar visiškai pašalinti tam tikras funkcijas. Jūs negalėsite naudotis teisių gynimo priemonėmis dėl tokių pakeitimų. 

16. Taisyklių pakeitimai

16.1. Mindletic gali bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Jei Taisyklės pakeičiamos, mes paskelbsime atnaujintą šių taisyklių versiją čia: https://www.mindletic.com/ bei Programėlėje. Atnaujintos Taisyklės pradės galioti nuo atnaujintose Taisyklėse nurodyto momento.

16.2. Tam tikrais atvejais, jei, pavyzdžiui, pakeitimai yra daromi dėl saugumo arba jei įdiegiame naują funkciją Programėleje, atnaujintos Taisyklės gali įsigalioti iškart ir Jums naudojant Programėlę bus taikomos nuo to momento, kai atnaujintos Taisyklės bus paskelbtos. 

16.3. Jei Jūs tęsite naudojimąsi Programėle, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su atnaujintomis Taisyklėmis. 

16.4. Jei Jūs nesutinkate su atnaujintomis Taisyklėmis, Jūs bet kuriuo metu galite nustoti naudotis Programėle ir ištrinti ją iš savo prietaiso, kaip apibrėžta skiltyje “Nutraukimas”. 

16.5. Taisyklės, galiojančios užsakymo sudarymo metu galios tiems susitikimams, kurie buvo sutarti to užsakymo metu. Susitikimai, suplanuoti po to, kai Taisyklės buvo atnaujintos, bus reglamentuojama atnaujintomis Taisyklėmis. 

16.6. Mes Jus informuosime apie pasikeitimus mūsų Taisyklėse išsiųsdami Jums pranešimą el. paštu. 

17. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

17.1. Šios Taisyklės ir naudojimasis Programėle yra aiškinamos pagal ir reglamentuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

17.2. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Jūsų ir Mindletic, turėtų būti sprendžiami draugiškai. Jei bet koks ginčas negali būti išspręstas taikiai, išimtinę jurisdikciją turi kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. 

17.3. Ankstesnės šios dalies nuostatos taikomi tiek, kiek kitaip nenumato imperatyvios teisės normos.  

17.4. 17.4. Jei jūs esate vartotojas, gyvenantis Europos ekonominėje erdvėje ir Jums galioja vartotojų apsaugos įstatymai, Jūs galite spręsti ginčus naudodamiesi Europos elektronine ginčų sprendimo platforma čia: Online Dispute Resolution platform.

Copyright © 2024 Mindletic | All rights reserved