Mindletic website logo

Programėlės privatumo politika

1. Last updated: Rugsėjo 18, 2023

2. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip mes rinksime, naudosime, saugosime ir dalinsimės Jūsų Asmens duomenimis, kai naudositės Programėle, ir papasakosime apie Jūsų privatumo teises ir kaip įstatymai Jus gina.

3. Mes esame įsipareigoję saugoti Jūsų privatumą. Svarbu, kad jūs suprastumėte, kaip mes prižiūrime Jūsų Asmens duomenis ir kaip užtikriname ir vykdome savo teisinius įsipareigojimus Jums pagal Duomenų apsaugos įstatymą.

Jei turite klausimų, susijusių su šia politika ar tuo, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu info@mindletic.com. info@mindletic.com.

5. Aiškinimas ir apibrėžimai

5.1. Aiškinimas

5.1.1. Žodžiai, kurių pirmoji raidė yra didžioji, turi toliau nurodytas reikšmes.

5.1.2. Apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, nesvarbu, ar jie vartojami vienaskaita, ar daugiskaita.

5.2 Apibrėžimai

5.2.1. Šioje privatumo politikoje:

5.2.1.1. Tu/Jūs reiškia fizinį asmenį, kuris prisijungia ar naudojasi Programėle. Pagal BDAR Jus vadinsime duomenų subjektu.

5.2.1.2. Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Privacy Policy) refers to UAB Emocinis balansas, a company incorporated and registered under the laws of Lithuania, with legal entity code 305553328, having its registered office address at Vytenio 29-58, LT-03207, Vilnius..

5.2.1.3. BDAR tikslais įmonė yra duomenų valdytoja, tai reiškia, kad mes esame atsakingi už jų priežiūrą. Jūsų Asmens duomenis naudosime sąžiningai, teisėtai ir skaidriai bei laikydamiesi galiojančio Duomenų apsaugos įstatymo.

5.2.1.4. Programėlė reiškia Bendrovės teikiamą programinę įrangą, pavadinimu Mindletic, kurią Jūs atsisiuntėte į bet kurį elektroninį įrenginį.

5.2.1.5. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. BDAR tikslais asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, pavyzdžiui, vardą, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba vieną ar kelis fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinė tapatybės požymius.

5.2.1.6. Įrenginys reiškia bet kokį įrenginį, kuris gali pasiekti Programėlę, pvz., kompiuterį, mobilųjį telefoną ar skaitmeninį planšetinį kompiuterį.

5.2.1.7. BDAR reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EC).

5.2.1.8. Duomenų apsaugos įstatymas nurodo taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, BDAR.

6. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

6.1. Surinktų duomenų tipai

6.1.1.Asmens duomenys

6.1.1.1. Mes renkame ir tvarkome Asmens duomenis, jūsų sąveikos su mūsų Programėle metu, ir būdais, aprašytais žemiau.

6.1.1.2. Registracijos ar tolimesnio Programėlės naudojimo metu, mes prašome pateikti mums asmeninę informaciją, kuri gali būti naudojama norint suorganizuoti susitikimą, susisiekti ar identifikuoti Jus. Ši informacija gali apimti (bet tuo neapsiribojama):

6.1.1.2.1. Slapyvardį

6.1.1.2.2. Elektroninio pašto adresą

6.1.1.2.3. Slaptažodį

6.1.1.2.4. Promo kodą (jei naudojamas)

6.1.1.2.5. Temą, kurią norite palikti profesionalui prieš susitikimą

6.1.1.2.6. Patvirtinimą, kad esate vyresnis nei 18 metų

6.1.1.2.7 Patvirtinimą, kad norite gauti naujienas

6.1.1.2.8 Šalį, kurioje norite turėti privačią konsultaciją su profesionalu

6.1.1.2.9. Pasirinktą kalbą, kuria norite kalbėtis su profesionalu

6.1.1.2.10. Pasirinktą profesionalą

6.1.1.2.11. Pasirinktą laiką susitikimui

6.1.1.2.12. Informaciją apie Jūsų emocinę būseną

6.1.1.2.13. Sveikatos duomenys iš Google Fit bei Apple Health (tik su išskirtiniu Jūsų sutikimu ir tik skaičiavimams Jūsų telefone)

6.1.1.2.14. Bet koks turinys, kuriuo dalinatės virtualiuose bendruomenės kambariuose

6.1.1.2.15. Bet koks turinys, kurį Jūs arba Jūsų profesionalas sukuria Jūsų konsultacijoms

6.1.1.2.16. Sveikatos draudimo kortelės numerį (taikoma tik tais atvejais, jei Jūsų draudimo įmonė padengia Mindletic paslaugų išlaidas)

6.1.1.2.17. Vardą ir pavardę (taikoma tik tais atvejais, jei Jūsų draudimo įmonė padengia Mindletic paslaugų išlaidas)

6.2. Kai pateikiate skundą, ar pateikiate mums užklausą dėl Programėlės ar inicijuojate slaptažodžio atstatymą, kartu galimai pateiksite mums ir atitinkamus duomenis, įskaitant duomenis apie savo patirtį ir problemas, susijusias su Programėlės naudojimu.

6.3 Naudojimo duomenys, t.y. duomenys apie tai, kaip naudojate Programėlę, renkami automatiškai, kol naudojate Programėlę, kad galėtume analizuoti, kaip mūsų vartotojai naudoja Programėlę. Tai padeda mums Programėlę patobulinti ir mes nenaudojame šių duomenų jokiems kitiems tikslams. Nors naudojimo duomenys neidentifikuoja Jūsų vardo ir mes nebandysime Jūsų taip identifikuoti (ar tokiu būdu naudoti informacijos priimant su Jumis susijusius sprendimus), informacija yra susieta su unikaliu identifikatoriumi, Jūsų įrenginio ID, (tokiu būdu jūs esate identifikuojamas ir ši informacija yra Asmens duomenys pagal Duomenų apsaugos įstatymą). Mums svarbu galėti atskirti skirtingus vartotojus naudojantis šiuo unikaliu identifikatoriumi, kad galėtume išanalizuoti, kaip pavieniai vartotojai naudojasi Programėle. Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip Jūsų įrenginio IP adresas, jūsų įrenginio ID, Jūsų naudojamo įrenginio tipas, jūsų mobilioji operacinė sistema, informacija apie atidaromą Programėlę, informacija apie regioną, kuriame Programėlė atidaroma, ir kiti diagnostiniai duomenys.

7. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

7.1. Duomenų apsaugos įstatymas reikalauja, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei mes tenkiname vieną iš teisinių duomenų tvarkymo pagrindų, nustatytų BDAR, kiekvienam tvarkymo tikslui.

7.2. Bendrovė gali naudoti Asmens duomenis šiais tikslais:

7.2.1. Sukurti Jums asmeninę paskyrą Programėlėje

7.2.2. Suorganizuoti susitikimą su Jūsų pasirinktu specialistu ir susisiekti arba Jus identifikuoti.

7.2.3. Parodyti Jums praeities veiklos apžvalgą ir apmąstyti padarytus užrašus.

7.2.4. Jūsų asmeninei analitikai apie Jūsų emocinę būseną ir pokytį laike, kuri pateikiama programėlėje (taikoma tik tiems vartotojams, kurie naudoja programėlę su savo organizacijos promo kodu).

7.2.5. To show general trends of emotional balance on a team (not less than 15 users) or company level (applicable only if you are using the app with Your organisation’s promo code). In this case Your data is blended and used together with data of all other users who belong to the same company account. Data on general trends that is being shared on a company level will be depersonalized and aggregated prior to the reveal (general overview of emotional balance on a team or company level is provided to the management of the company account holder who then can (but is not obliged to) share it with the members of the same account holder).

7.2.6. Elektroniniu paštu siunčiant Jūsų asmeninę emocinės būsenos ataskaitą už praėjusį mėnesį (taikoma tik tiems vartotojams, kurie naudoja programėlę su savo organizacijos promo kodu).

7.2.7. Prižiūrėti ir tobulinti Programėlę renkant ir tvarkant Naudojimo duomenis.

7.2.8. Sujungti anonimizuotus duomenis apie Mindletic vartotojus ir jų Mindletic paslaugų vartojimą, siekiant sukurti agreguotą ir anonimizuotą statistiką. Minėtą statistiką galimai naudosime teikiant konkrečias funkcijas bei paslaugas ir rinkodaros tikslais, taip pat siekiant gerinti programėlę bei teikiamas paslaugas.

7.2.9. Nagrinėti ir atsakyti į skundus ir klausimus, susijusius su Programėle.

7.2.10. To verify Your details in order to provide Mindletic services that would be paid by Your insurance company (applicable only if Your insurance is covering the price for Mindletic services).

7.2.11. Atlikti kitus veiksmus, tiesiogiai susijusius su Mindletic paslaugų teikimu ir Jūsų Programėlės naudojimu.

7.3. Įmonė tvarko Jūsų Asmeninius duomenis, remiantis šiais teisiniais pagrindais:

7.3.1. Jums davus sutikimą (pvz., kai priimate slapukus, užsiregistruojate naujienlaiškiams gauti);

7.3.2. sudarius sutartį su Jumis dėl Mindletic paslaugų naudojimo (pvz., kai susikuriate asmeninę paskyrą Programėlėje; siekiant suorganizuoti pokalbį su Jūsų pasirinktu profesionalu; atvaizduojant Jūsų asmeninę emocinės būsenos ataskaitą Programėlėje per pasirinktą laiką; siunčiant Jums, Jūsų asmeninę emocinės būsenos ataskaitą);

7.3.3. Remiantis teisiniais įsipareigojimais, taikomais Įmonei.

7.3.4. Remiantis Mūsų teisėtais interesais užtikrinti ir gerinti „Mindletic“ paslaugų kokybę bei apginti savo teises (pvz., renkant ir tvarkant Programėlės naudojimo duomenis).

7.4. Jūs galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Jei Įmonė neturi jokio kito teisinio pagrindo Jūsų Asmens duomenims tvarkyti, Mes nedelsdami nutrauksime šių duomenų tvarkymą (atsižvelgiant į technines galimybes), atšaukus / panaikinus jūsų duotą sutikimą.

8. Dalijimasis Jūsų asmens duomenimis

8.1. Mes galime pasidalinti Jūsų Asmens duomenimis su mūsų patikimais paslaugų teikėjais, kai jie teikia paslaugas mums ar Jums mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Mes visada kontroliuojame ir būsime atsakingi už Jūsų Asmens duomenų naudojimą.

8.2. Mes galime pasidalinti Jūsų asmenine informacija, aprašyta šioje privatumo politikoje, su šiais gavėjais:

8.2.1. Programėlės kūrėjai ir administratoriai.

8.2.2. Duomenų saugos, duomenų tvarkymo, svetainių prieglobos, debesijos prieglobos, saugojimo sprendimų, programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) ir kitų IT paslaugų teikėjai.

8.2.3. Programėlės analitinių paslaugų teikėjai.

8.2.4. Mūsų darbuotojai, kuriems reikia prieigos prie Jūsų duomenų, kad galėtų atlikti savo funkcijas ir kuriems taikomi konfidencialumo įsipareigojimai.

8.2.5. Profesionalai: kai dalijatės asmenine informacija norėdami užsisakyti profesionalo paslaugą, el. paštu su jais bus dalijamasi tik Jūsų vardu, pateiktu pranešimu, skirtu pasirinktam specialistui, kalba, kuria norėsite kalbėtis, ir šalimi, iš kurios kalbėsitės, bei žinutė, kurią paliksite profesionalui.

8.2.6. Your company (employer): general data of trends that is being shared on the company level is depersonalized and aggregated prior to the reveal (applicable only if you are using the Application with your organisation’s promo code). General overview of emotional balance on the team or company level is provided to the management of the company account holder who then can (but is not obliged to) share it with the members of the same account holder.

8.2.7. Jūsų draudimo įmonė: bus dalijamasi tik Jūsų vardu ir pavarde, darbo el. paštu ir sveikatos draudimo kortelės numeriu. Šie duomenys bus siunčiami užkoduoti (taikoma tik tais atvejais, jei Jūsų draudimo įmonė padengia Mindletic paslaugų išlaidas).

8.2.8. Kiti Programėlės vartotojai: kai dalyvausite bendruomenės pokalbiuose, tik Jūsų pačių pateiktais pranešimais/žinutėmis bus pasidalinta su kitais Programėlės vartotojais; kai turėsite Balanso bičiulį, jūsų paskutinių dviejų dienų veikla (išskyrus konkrečias emocijas ir užrašus) bus pasidalinta su jūsų jais.

8.3. Mes galime dalintis ar perduoti Jūsų asmeninę informaciją kitai įmonei, kiek tai susiję su bet kokiu susijungimu, įmonės turto pardavimu, finansavimu ar viso ar dalies mūsų verslo įsigijimu arba vykstant deryboms dėl jų.

8.4. Mes taip pat galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis, kai to reikalaujama pagal įstatymus, įskaitant įstatymus, galiojančius ne jūsų gyvenamojoje šalyje, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas ar kiti teisiniai ar norminiai reikalavimai, pavyzdžiui, teismams, teisėsaugos institucijoms ir reguliavimo institucijoms, tokioms kaip duomenų apsaugos priežiūros institucijos.

9. Jūsų asmeninių duomenų saugojimas

9.1. Bendrovė saugos Jūsų Asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti. Mes taip pat saugosime ir naudosime Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai būtina vykdant mūsų teisinius įsipareigojimus (pvz., kai Jūsų duomenis turime saugoti pagal taikomus teisės aktus), sprendžiant ginčus ir vykdant mūsų teisinius susitarimus bei politiką.

9.2. Bendrovė taip pat saugos Naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenis saugosime tik 1 metus po to, kai juos surinksime. Tai yra reikalinga tam, kad suprastume, kaip laikui bėgant naudojate Programėlę. Po 1 metų mes sujungsime Jūsų Naudojimo duomenis su kitų vartotojų duomenimis, kad jie nebebūtų siejami konkrečiai su Jumis ar kitais asmenimis.

10. Perdavimai už Europos ekonominės erdvės ribų

10.1. Šioje Privatumo politikoje aprašyti Asmens duomenys gali būti tvarkomi ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tose šalyse, kuriose Europos Komisija nesuteikia tokio paties lygio asmens duomenų apsaugos, koks suteikiamas EEE. Tokiais atvejais įsitikiname, kad yra įdiegtos papildomos apsaugos priemonės ir Jūsų Asmens duomenys yra apsaugoti.

10.2. Duomenis apdorojančios „Google Inc.“ ir „Amazon Web Services“, užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą, jų sistemų ir operacijų tinkamumą patvirtina atitinkami ISO standartai ar kitos patikimos saugos priemonės, kurios yra pripažintos Europos Sąjungoje.

11. Jūsų asmeninių duomenų saugumas

11.1. Virtualiems susitikimams su specialistais organizuoti naudojame savarankiškai prieglobą turinčią atvirojo kodo sprendimo versiją, vadinamą Jitsi. Susitikimo metu užtikriname tiesioginį P2P (angl. peer-to-peer) ryšį, kurio garso ir vaizdo įrašai šifruojami visą kelią nuo jūsų iki profesionalo.

11.2. When handling Your Personal Data, We take appropriate measures reasonably designed to protect Your information from unauthorised access, loss, misuse, disclosure, alteration or destruction. Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although We will do our best to protect Your Personal Data, We cannot guarantee the security of Your data transmitted to the Application; any transmission is at Your own risk. Once we have received Your information, We will use strict procedures and security features to prevent unauthorised access. If you wish to export or delete your data, please write us an email to info@mindletic.com.

12. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmeniniais duomenimis

12.1. Bendrovė įsipareigoja gerbti Jūsų Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti, kad galėtumėte naudotis savo teisėmis.

12.2. Pagal Duomenų apsaugos įstatymą turite teises, susijusias su Jūsų Asmens duomenų tvarkymo būdais, kurios yra išdėstytos žemiau. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių arba jei turite klausimų apie šias teises, galite susisiekti su mumis naudodamiesi šios Privatumo politikos pradžioje pateikta informacija. Kai kuriais atvejais mes negalėsime įvykdyti jūsų prašymo; tokiu atveju mes Jums parašysime, kad paaiškintume, kodėl.

12.3. Pagal šią Privatumo politiką jūs turite teisę:

12.3.1. Prašyti prieigos prie Jūsų Asmens duomenų. Jūs turite teisę reikalauti patvirtinimo, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi, prieigos prie Jūsų Asmens duomenų (mums galime pateikti kopiją) ir kitos informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis.

12.3.2. Prašyti ištaisyti mūsų turimus Jūsų Asmens duomenis. Jūs turite teisę ištaisyti bet kokią mūsų apie Jus turimą neišsamią ar netikslią informaciją.

12.3.3. Prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui. Ši teisė egzistuoja, kai mes pasikliaujame teisėtu interesu, kaip teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, nebent mes galime įrodyti, kad mūsų teisėti interesai viršija Jūsų teises arba jei mes turime tęsti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kai tai reikalinga pagrįsti, vykdyti ar ginti teisėtus reikalavimus.

12.3.4. Jūs turite teisę paprašyti mūsų, tam tikrais atvejais apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

12.3.5. Prašyti ištrinti Jūsų Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti ar pašalinti Asmens duomenis, kai mes neturime tinkamos priežasties juos toliau tvarkyti.

12.3.6. Prašyti perduoti savo Asmens duomenis (duomenų perkeliamumas). Mes Jums ar Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai pateiksime Jūsų Asmens Duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai, kurią naudoti Jūs iš pradžių davėte sutikimą mums arba kurią mes naudojome vykdydami sutartį su Jumis.

13. Ką daryti, jei turite skundą?

13.1. Jei turite kokių nors abejonių dėl to, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, ar esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome bet kurį Jūsų pateiktą prašymą, arba norėtumėte kitaip pateikti skundą, turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai jūsų gyvenamojoje šalyje (Lietuvoje tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinius duomenis galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/en/).

14. Nuorodos į kitas svetaines

14.1. Mūsų Programėlėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos Jūsų lankomos svetainės privatumo politiką.

14.2. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

15. Šios Privatumo politikos pakeitimai

15.1. Kartkartėmis galime atnaujinti savo Privatumo politiką. Mes imsimės tinkamų priemonių, kad praneštume Jums apie visus šios Privatumo politikos pakeitimus, ir šiame puslapyje paskelbsime atnaujintą Privatumo politiką.

15.2. Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie pakeitimus. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja iškart nuo jų paskelbimo šiame puslapyje.

Kontaktai

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@mindletic.com