Dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) balanso grupė

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. “mind­ful­ness”) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Kaip bu­dis­ti­nių re­li­gi­nių pra­kti­kų su­de­da­mo­ji da­lis šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius me­tų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su, gy­dant dep­re­si­ją, ne­ri­mo bei val­gy­mo su­tri­ki­mus, pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų, pa­de­da esant lė­ti­niam skaus­mui, net on­ko­lo­gi­nių li­gų at­ve­ju. Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo pra­kti­ka vis pla­čiau tai­ko­ma ir svei­kų žmo­nių psi­cho­lo­gi­nės ge­ro­vės la­bui.

Ši patyriminė mokymų programa skirta streso ir nerimo valdymui, įtampos mažinimui, psichologinio atsparumo ir darbingumo didinimui, profesinio perdegimo ir depresijos atkryčio prevencijai, gyvenimo kokybei gerinti ir vidinei ramybei atstatyti.

Intesyvumas - 8 kassavaitiniai 2val. trukmės virtualūs susitikimai grupėje penktadieniais 12h nuo rugsėjo 30 d.

1 savaitinio susitikimo (2val) kaina yra atitinkama 1 individualios konsultacijos (50min) kainai.

Susitikimų datos:

Rugsėjo 23d. 12:00 - 12:45. Pristatomasis nemokamas užsiėmimas

Rugsėjo 30d. 12:00 - 14:00. Pirmas užsiėmimas

Spalio 7d. 12:00 - 14:00. Antras užsiėmimas

Spalio 14d. 12:00 - 14:00. Trečias užsiėmimas

Spalio 21d. 12:00 - 14:00. Ketvirtas užsiėmimas

Spalio 28d. 12:00 - 14:00. Penktas užsiėmimas

Lapkričio 4d. 12:00 - 14:00. Šeštas užsiėmimas

Lapkričio 11d. 12:00 - 14:00. Septintas užsiėmimas

Lapkričio 18d. 12:00 - 14:00. Aštuntas užsiėmimas

Per 8 savaites, susitikdami kiekvieną penktadienį, saugioje ir psichologiškai patogioje, konfidencialioje aplinkoje, praktikuosime mindfulness pratimus ir meditacijas bei leisime sau patyrinėti:

 • Kokios yra mūsų automatinės reakcijos;

 • Kaip mes reaguojame į streso sukėlėjus;

 • Atpažinti, kas mums dažniausiai sukelia stresą;

 • Kaip, ugdant dėmesingumą, priimti sudėtingus gyvenimo pokyčius su atjauta ir meile sau;

 • Kaip savyje sąmoningai skatinti pozityvias patirtis;

 • Kaip rasti vidinę ramybę darant kvėpavimo, kūno skenavimo ir kitas mindfulness meditacijas;

 • Kokie yra geriausi pasirūpinimo savimi būdai;

 • Kaip galime kitaip reaguoti į nemalonias emocijas ir nepriklausyti nuo savo negatyvių minčių;

 • Kaip savo viduje keisti savo požiūrį į kitus žmones ir paleisti nuoskaudas;

 • Kokias būdais galime ir toliau auginti savo sąmoningumą;

 • Kaip jausti, išbūti su sunkiomis emocijos ir tyrinėti, kaip esame linkę elgtis, kai apima nemaloni emocija.

Užsiėmimus veda: GINTARĖ DAILYDĖ - med. psichologė, sertifikuota mindfulness mokytoja, kognityvinės ir elgesio terapijos (KET) praktikė, Dėmesingu įsisąmoninimu ir atjauta grįsto gyvenimo (MBCL) sertifikuotos programos dalyvė.

Prisijunk prie
Balanso Grupės!
Įvadas rugsėjo 23d. 12:00

Apie emocinio balanso grupes

Grupės susitikimai

Prie 4 grupės susitikimų prisijungsi tik jei tu ir dar bent 5 asmenys priims pakvietimą dalyvauti. Visų 4 susitikimų kaina kartu yra lygi 1 individualios konsultacijos su psichologu kainai.

Data ir laikas

Grupės susitikimai vyks kas savaitę, tuo pačiu laiku kaip ir pirmasis susitikimas. Kiekvieno trukmė apie 90-120 min.

Prisijungimas prie susitikimų

Būsimų ir susitikimų laikus gali pamatyti mūsų programėlėje. Taip pat, rezervuojantis susitikimams gali sutikti su priminimais, kurie iššoktų telefone 30 minučių prieš jų pradžią.

Virtualus kambarys tavo pokalbiui su grupe yra privatus ir sukurtas tik jūsų susitikimui. Profesionalas ir kiti dalyviai, su kuriais kalbėsitės, bus vieni savo aplinkoje jūsų pokalbio metu, Jūsų privatumas yra gerbiamas ir saugomas.

Naudinga žinoti 

Primename, kad tu sutikai su taisyklėmis ir sąlygomis pries rezervuodama(s) laiką pokalbiui.
Jomis tu patvirtinai, kad:

.esi vyresnis nei 18 metų;

.neįrašinėsi savo pokalbio su profesionalu ir niekaip jo neplatinsi (pavyzdžiui, ekrano nuotraukų, video ar garso įrašų).

Emocinio balanso gupės Mindletic programėlėje

Ko tikėtis emocinio balanso grupėje su psichologu? 

Pasidalinimas grupėje neišvengiamai sukelia kitų grupės dalyvių reakcijas į išsakytas mintis, išreikštus jausmus, veiksmus. Kitų reakcijos gali padėti geriau suprasti save ir savo santykius su kitais žmonėmis, realiau pamatyti situacijas ir savo vaidmenį jose. Grupė gali būti veidrodžiu, kuriame galima pamatyti savo santykius su žmonėmis. Taip pat tai grupė žmonių, kuriuos vienija kažkuo panaši patirtis ar dabartinė gyvenimo situacija, tikslai… Čia gali pasijusti ne vienas, gauti palaikymą, padrąsinimą ar mažų mažiausiai būti išklausytas/-a.

Žinoma, visas grupinis patyriminis procesas apjuosiamas konfidencialumu ir pagarba kito unikaliam buvimui grupėje.

Kaip pasiruošti pirmajam susitikimui? 

Suprantama, jei nerimauji prieš pokalbi, ypač jei tai pirmas tavo susitikimas su profesionalu - tai normalu! Pagirk save už pasiryžimą pokalbiui. Pasidalinti savo vidiniu pasauliu su nepažįstamuoju reikalauja drąsos. Pabandykime kartu pasiruošti pokalbiui emociškai ir praktiškai. 

Emociškai 

.Pokalbiui išsirink privačią erdvę, kurioje viso pokalbio metu galėsi jaustis jaukiai, saugiai ir patogiai. 

.Skirk kelias minutes laiko sau iki pokalbiui prasidedant ir po jo - taip galėsi susikaupti ir ramiai reflektuoti savo patirtį. 

Praktiškai 

.Įsitikink, kad turi gerą interneto ryšį. Jei kartais jis sutriktų, būk pasiruošęs atsarginį variantą, pavyzdžiui mobilų internetą. 

.Įsitikink, kad tavo kamera, mikrofonas ir ausinės veikia.

Prisijunk prie
Balanso Grupės!
Įvadas rugsėjo 23d. 12:00